search

2 Makabe 12

Peristiwa Yope dan Yamnia

1

Setelah perjanjian itu diadakan, maka pergilah Lisias menghadap sang raja, sedangkan orang-orang Yahudi sibuk bertani.

2

Tetapi panglima-panglima setempat, yaitu Timotius dan Apolonius bin Genaius dan lagi Hieronimus serta Demofon dan kecuali mereka juga Nikanor, kepala pasukan Siprus, tidak membiarkan mereka hidup dengan aman sentosa dan tenteram.

3

Dalam pada itu penduduk kota Yope melakukan hal fasik yang keji ini: Mereka mengajak orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka, bersama dengan isteri dan anak-anak mereka untuk naik beberapa perahu yang sudah disiapkan oleh mereka.

4

Ini terjadi sesuai dengan keputusan umum warga kota, seolah-olah tidak ada permusuhan apapun terhadap orang-orang Yahudi. Ajakan itu diterima baik oleh orang-orang Yahudi, sebab mereka suka damai dan tidak menaruh curiga sedikitpun. Tetapi ketika orang-orang Yahudi sampai di tengah-tengah laut, maka ditenggelamkan ke dalam laut. Adapun jumlahnya adalah tidak kurang dari dua ratus orang.

5

Yudaspun dapat tahu tentang kejadian yang telah menimpa kaum sebangsanya itu. Itu diberitahukannya pula kepada semua orang yang menyertainya.

6

Maka berserulah mereka kepada Allah, Hakim yang adil, dan maju melawan para pembunuh saudara-saudara mereka. Malam-malam Yudas menyalakan pelabuhan dan membakar habis semua perahu dengan menusuk mati semua orang yang melarikan diri ke sana.

7

Oleh karena kota itu sediri tertutup maka pergilah ia dengan maksud kembali lagi untuk menumpas seluruh kota Yope.

8

Ketika ia dapat tahu bahwa penduduk kota Yamnia mau melakukan yang sama kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka,

9

maka pada malam hari juga disergapnya penduduk kota Yamnia. Pelabuhan serta perkapalannya dinyalakan olehnya, sehingga cahaya api itu nampak sampai di Yerusalem yang dua ratus empat puluh stadia lebih jauhnya dari situ.

 

Penyerbuan ke daerah Gilead

10

Ketika orang-orang Yahudi sembilan stadia jauh dari sana untuk maju perang melawan Timotius, maka disergap oleh orang-orang Arab yang jumlahnya tidak kurang dari lima ribu orang pasukan jalan dan lima ratus orang pasukan berkuda.

11

Maka terjadilah pertempuran sengit. Tetapi anak buah Yudas berhasil baik berkat bantuan Allah. Orang-orang badui itu kalah lalu minta kepada Yudas untuk berdamai. Mereka menyanggupi untuk memberikan ternak dan dalam hal-hal lainpun menguntungkan mereka.

12

Yudas mengerti bahwa mereka benar-benar dapat menguntungkan dalam banyak hal. Maka ia menyetujui untuk berdamai dengan mereka. Setelah bertampar tangan pergilah mereka ke kemah-kemah mereka.

13

Yudaspun menyergap pula sebuah kota yang diperkokoh dengan kubu-kubu dan dipagari dengan tembok sekeliling. Kota itu didiami macam-macam orang-orang asing dan namanya ialah Kaspin.

14

Orang-orang yang ada di dalamnya percaya pada tembok yang kokoh itu dan pada persediaan bahan makanan. Maka mereka berlaku biadab terhadap anak buah Yudas, mencaci maki, bahkan menghujat dan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh.

15

Tetapi anak buah Yudas berseru kepada Penguasa besar alam semesta yang di zaman Yosua telah menghancurkan Yerikho tanpa alat pelempar atau alat-alat penggempur lainya. Habis itu tembok itu diserang oleh mereka bagaikan binatang buas.

16

Menurut kehendak Allah maka kota itu direbut dan diadakanlah suatu penggorokan yang tak terperikan, sehingga kolam yang dekat letaknya dan yang lebarnya dua stadia nampaknya berisi penuh dengan darah yang mengalir.

 

Pertempuran di Karnaim

17

Ketika mereka sudah tujuh ratus lima puluh stadia jauh dari sana maka sampailah mereka di Karaks kepada orang-orang Yahudi yang disebut kaum Tubios.

18

Mereka tidak menemukan Timotius di daerah itu, oleh karena ia telah mengungsi dari sana dengan tidak berbuat apa-apa. Tetapi olehnya ditinggalkan tentara pendudukan yang kuat sekali di salah satu tempat.

19

Maka dua panglima Makabe, yaitu Dositeus dan Sosipater pergi ke sana dan membinasakan semua orang yang ditinggalkan Timotius di benteng itu, sepuluh ribu orang lebih.

20

Makabe membagi tentaranya menjadi beberapa bagian dan mengangkat pemimpin bagi bagian masing-masing. Lalu ia pergi menyerang Timotius yang mempunyai seratus dua puluh ribu orang pasukan jalan dan dua ribu lima ratus pasukan berkuda.

21

Setelah dapat tahu tentang gerakan Yudas, maka Timotius mengirimkan semua isteri dengan anak-anak dan juga semua barangnya ke suatu tempat yang bernama Karnaim. Sebab tempat itu sukar direbut dan tidak mudah dihampiri, oleh karena sela-sela di seluruh daerah itu sempitlah adanya.

22

Ketika bagian pasukan Yudas yang pertama muncul, maka timbullah kekejutan di tengah-tengah musuh dan ketakutanpun meliputi mereka juga oleh sebab suatu penampakan dari Dia yang melihat segala-galanya. Maka larilah mereka, yang satu ke sini dan yang lain ke sana, dan sering mereka dilukai oleh orangnya sendiri dan ditikam dengan pucuk pedangnya sendiri.

23

Yudas melancarkan pengejaran sengit. Orang-orang berdosa itu dibantai olehnya dan ditewaskannya lebih kurang tiga puluh ribu orang.

24

Timotius sendiri jatuh di tangan pasukan Dositeus dan Sosipater. Tetapi dengan banyak kelicikan ia mohon, supaya dibiarkan pergi dengan selamat, sebab ia menguasai banyak orang tua dan saudara-saudara orang-orang Yahudi. Sudah barang tentu akan buruk nasib mereka.

25

Timotius berhasil meyakinkan mereka dengan memberikan banyak jaminan, bahwa semua orang itu akan dikembalikannya dengan selamat. Maka Timotius dilepaskan oleh orang-orang Yahudi demi keselamatan saudara-saudara mereka.

26

Setelah Yudas pergi ke kota Karnaim dan Atargateion, maka digoroknyalah dua puluh lima ribu orang.

 

Yudas pulang melalui kota Efron dan Skitopolis

27

Setelah orang-orang itu lari dan dibinasakan, maka pergilah Yudas bersama dengan tentaranya ke Efron, sebuah kota yang kokoh, tempat Lisias menetap dengan banyak orang dari beraneka bangsa. Para pemuda yang gagah perawakannya berdiri di muka tembok dan berjuang dengan sengitnya. Di dalam kota itu ada banyak persediaan alat-alat perang dan senjata pelempar.

28

Maka orang-orang Yahudi berseru kepada Sang Penguasa yang dengan kekuasaan-Nya menggempur kekuatan musuh. Lalu kota itu direbut oleh mereka dan lebih kurang dua puluh lima ribu orang dari yang ada di dalamnya mereka buat menggeletak.

29

Dari sana berangkatlah mereka dan pergi ke kota Skitopolis yang jauhnya dari Yerusalem enam ratus stadia.

30

Tetapi orang-orang Yahudi yang menetap di Skitopolis memberikan kesaksian bahwa penduduk kota itu senantiasa baik hati kepada mereka dan juga di masa kemalangan menyambut mereka dengan ramah.

31

Maka dari itu orang-orang Yahudi berterima kasih dan mengajak penduduk kota itu, supaya juga selanjutnya menaruh kesudian itu kepada bangsa mereka. Lalu pergilah mereka ke Yerusalem, karena menjelang hari raya Tujuh Minggu.

 

Yudas mengalahkan Gorgias

32

Sehabis perayaan Pentakosta tersebut Yudas menyerang Gorgias yang menjadi panglima daerah Idumea.

33

Gorgias keluar dengan tiga ribu orang pasukan jalan dan empat ratus orang pasukan berkuda.

34

Mereka bersenjata lengkap dan terjadilah beberapa orang Yahudi tewas.

35

Dositeus, yaitu salah seorang pasukan berkuda dari pasukan Bakenor dan seorang pemberani, menyergap Gorgias dan menangkapnya pada mantolnya. Lalu diseretnya dengan hebatnya dengan maksud menawan hidup-hidup orang yang terlaknat itu. Tetapi seorang Trakia yang berkuda menyerbu Dositeus dan mengerat bahunya. Demikian Gorgias dapat melarikan diri ke kota Maresa.

36

Adapun anak buah Esdris berjuang terlalu lama, sehingga kepayahan. Maka berserulah Yudas kepada Tuhan, supaya Ia sudi nampak sebagai sekutu dan pemimpin pertempuran.

37

Kemudian Yudas meneriakkan pekik perjuangan dalam bahasanya sendiri dengan diiringi nyanyian-nyanyian. Lalu sekonyong-konyong diserangnya pasukan Gorgias yang dipukul mundur.

 

Korban untuk orang-orang yang tewas

38

Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ.

39

Pada hari berikutnya waktu hal itu menjadi perlu pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang.

40

Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur.

41

Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, Hakim yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi.

42

Merekapun lalu mohon dan minta, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai, supaya memelihara diri tanpa dosa, justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu.

43

Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang dua ribu dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan.

44

Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati.

45

Lagipula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka.